Spracovanie miezd zostavujeme podľa platných právnych noriem a predpisov.

Spracovanie potrebných dokladov a výkazov je zabezpečené korektne a na čas.

Spracovanie miezd obsahuje:

 • prevzatie podkladov
 • kompletné spracovanie a výpočet miezd
 • evidencia a spracovanie osobných a pracovných údajov zamestnancov
 • spracovanie výkazov pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne
 • spracovanie prehľadov a hlásení pre daňové úrady
 • rekapitulácie miezd a odvodov
 • príprava príkazov na úhradu miezd, daní a odvodov, zrážok, či exekúcií zamestnancov
 • vyhotovenie pracovných zmlúv, dohôd o prácach mimo pracovného pomeru
 • ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
 • potvrdenia o príjmoch a zamestnaní, evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia, mzdové listy, zápočtové listy,…
 • prihlásenie a odhlásenie zamestnancov/zamestnávateľa do všetkých poisťovní
 • administratívne služby s tým súvisiace

Mzdové účtovníctvo vedieme v ekonomickom programe spracovanie miezd