Vedieme podvojné účtovníctvo a zostavujeme účtovné závierky v súlade zo Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v znení neskorších predpisov) účtovným jednotkám a to:

 • podnikateľom
 • právnickým osobám
 • fyzickým osobám
 • zahraničným osobám
 • nepodnikateľom

Plníme povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii podnikateľov.

Spracovanie účtovných dokladov je zabezpečené korektne a na čas.

Vedenie podvojného účtovníctva obsahuje:

 • prvotné spracovanie dokladov a ich posúdenie z daňového hľadiska
 • zaúčtovanie dokladov v zmysle platnej legislatívy
 • vedenie účtovných kníh a evidencie
 • evidencia pohľadávok a záväzkov, osobitne dodávateľských a odberateľských faktúr
 • evidencia majetku
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby
 • mesačné prehľady hospodárenia, aktuálne stavy pohľadávok a záväzkov
 • súhrnný výkaz
 • kontrolný výkaz
 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (DPH)
 • ročná účtovná závierka
 • daň z motorových vozidiel
 • daň z nehnuteľností
 • reporty podľa požiadaviek
 • outsourcing administratívnych procesov
 • Podvojné účtovníctvo vedieme v ekonomickom programe omega