Vedieme jednoduché účtovníctvo a zostavujeme účtovné závierky v súlade zo Zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (v znení neskorších predpisov) účtovným jednotkám a to:

 • fyzickým osobám – podnikateľom

Plníme povinnosť účtovať tak, aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii podnikateľov.

Spracovanie účtovných dokladov je zabezpečené korektne a na čas.

Vedenie jednoduchého účtovníctva obsahuje:

 • prvotné spracovanie dokladov a ich posúdenie z daňového hľadiska
 • zaúčtovanie dokladov v zmysle platnej legislatívy
 • spracovanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby
 • spracovanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty (DPH)
 • súhrnný a kontrolný výkaz
 • ročná účtovná závierka
 • výkaz o majetku a záväzkoch
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch
 • reporty podľa požiadaviek
 • administratívne služby s tým súvisiace
 • rekonštrukcia účtovníctva

Účtovníctvo vedieme v ekonomickom programe jednoduché účtovníctvo